Ferhaaltsjes en yllustraasjes socht foar it twadde ‘Grutte Foarlêsboek’ – DEADLINE

30 april

Wy sykje moaie foarlêsferhaaltsjes, gedichtsjes en ferskes foar de twadde ferzje fan It grutte foarlêsboek. Fansels hearre dêr ek moaie yllustraasjes by. Kinsto moai skriuwe of tekenje en wolsto meiwurkje oan dit boek? Dit is dyn kâns! Dyn wurk sjogge wy graach foar 1 maaie temjitte, dus hjoed is de lêste dei dyn bydrage noch ynstjoere kinst! Mear ynformaasje fynst hjir.