Ferhalejûn yn Fryslân

15 novimber

De suksesfolle ferhalejûn tidens LF2018 kriget in ferfolch. Jûn fan 19.00 oant 22.00 oere moetet hiel Fryslân elkoar op ‘e nij yn in winterwaarme sfear om ferhalen te fertellen en te hearren. Willem Schoorstra, auteur fan ferskate romans, is dwaande mei in nij projekt: de oersetting fan de poëzij-Edda. In samling goade- en heldelieten út it Yslân fan de midsiuwen. Op de ferhâlejûn, tusken 19.00 en 21.00 oere, sil hy by de Afûk fertelle oer dit nijsgjirrige projekt.

Op de ferhalejûn binne der fierder ferhalen yn húskeamers, musea, kafees, oerheidsgebouwen, bedriuwen, winkels en oare ûnferwachte lokaasjes. Mear witte? Meidwaan? Sjoch op www.verhalenavond.nl.