Foto: Omrop Fryslân, Auke Zeldenrust

Finale Lyts Frysk Diktee

16 April
| 14:45 - 16:30

Mar leafst 300 learlingen út groep 8 diene mei oan de foarronde fan it Lyts Frysk Diktee. De allerbêsten stride hjoed op it Provinsjehûs yn Ljouwert yn de finale. Skriuwster Lida Dykstra skreau de dikteetekst dit jier en sil it ek foarlêze. De organisaasje fan it Lyts Frysk Diktee is yn hannen fan Cedin, Afûk, Fryske Akademy en de provinsje Fryslân.