Foto: Afûk

Foarlêsmoarn foar pjutten

30 novimber

Bist der ek by hjoed yn de Afûkwinkel? Fan 11.00 oere oant 11.45 oere wurdt der wer foarlêzen, songen én nifele! En Sinteklaas is der fansels ek by mei super lekkere pipernuten en foar alle bern in kadootsje. Fol is fol, dus jou dy gau op fia www.heitenmem.nl.