Foto: www.deroosvanculemborg.nl

Fryske middei yn Culemborg

2 febrewaris

Om 16.00 oere yn de eardere synagoge oan it Sint Janskerkhof yn Culemborg. In noflike middei foar Friezen om utens om wer ris even ‘gewoan’ Frysk te praten. Fierder in programma mei Fryske lieten, film en ferhalen, optreden fan it Jouster koar ûnder lieding fan Grietje Dam en omtinken foar it wurk fan skriuwer en dichter Harmen Wind. De tagong is fergees. Mear ynformaasje op www.deroosvanculemborg.nl.