Groei en Bloei Dekemastate

20 april

Fan 10.00 oant 17.00 oere: de 10de kear ‘voorjaarsfair’ op Dekema State yn Jelsum. Fansels mei Groei en Bloei, in soad kwekers en fan alles foar dyn tún, rûnliedings en lêzings mar ek mei in hiel soad oare standhâlders. Ek Boeken fan Fryslân is fertsjinwurdige mei in karút oan moaie Fryske boeken foar lyts en grut en fansels allerhanne orizjinele Fryske kadootsjes. De tagong is fergees. Foar alle ynfo sjochst op leeuwarden.groei.nl.