Foto: www.fryskdiktee.nl

Grut Frysk Diktee

21 april 2020

Nei it geweldige sukses fan it Grut Frysk Diktee fan 2018, op it Aldehoustertsjerkhôf, mei mear as 600 dielnimmers, wurdt der dit jier  wer in ‘gewoan’ Grut Frysk Diktee hâlden yn de Steateseal fan it Provinsjehûs yn Ljouwert. Troch dielname oan it kwalifikaasjediktee yn febrewaris/maart fan dit jier, hawwe de bêste dikteeskriuwers foar fannejûn in plakje fertsjinne yn de bankjes fan de Steateseal. It diktee is skreaun troch de Dichter fan Fryslân Nyk de Vries en is live te folgjen fia de livestream op de website www.fryskdiktee.nl.