Grutmasterkursus poëzy

26 septimber 27 septimber 2020

Dizze masterclass poëzy yn ’e Fryske taal by Tresoar yn Ljouwert is bedoeld foar de betûfte, effektyf publisearjende Fryske dichter. Under lieding fan Elmar Kuiper en Abe de Vries, wurkest oan oarspronklikens, ferdjipping en dichterlik masterskip. Mear ynformaasje op de webside fan útjouwerij Grotesk. Stipers en partners fan de Grutmasterkursus Poëzy binne: literêr sintrum Tresoar, útjouwerij DeRyp, it Fûûns fwar it Frysk, en City of Literature Ljouwert/Provinsje Fryslân.