Jouster toer, foto: tejoure.nl

Jouster Merke

26 septimber

Op de 4e tongersdei yn septimber is it tradysjegetrou wer tiid foar de Jouster Merke. Mei in grutte, gesellige jiermerk, agraryske skou en merke. Boeken fan Fryslân is fertsjinwurdige mei in kream fol mei de moaiste Fryske boeken.