‘Karlsson fan it dak’ yn stedsskouboarch De Harmonie

14 desimber 30 desimber

Mei Karlsson yn de buert is, hoechst dy noait te ferfelen. Want mei net ien kinst sokke goede aventoeren belibje as mei Karlsson fan it dak, de meast ûngewoane held dy’t der bestiet! In ‘must-see’ famyljefoarstelling fan Tryater. Sjoch foar mear ynfo en tickets op www.harmonie.nl. En om it nóch leuker te meitsjen: Karlsson fan it dak is der ek as boek. Bestel ‘m hjir of keapje it yn de boekhannel. Dan belibbest de aventoeren fan Karlsson sa faak as’t mar wolst.