education, elementary school, learning, technology and people concept – group of school kids looking to tablet pc computer screen with globe hologram on break in classroom

Kongres meartaligens

3 oktober 2020

In kongres foar profesjonals op it mêd fan taalûntwikkeling en -ûnderwiis. Hoe ferrint de taalûntwikkeling by dy meartalige bern? Wat binne de ferskillen yn talige en kognitive ûntwikkeling tusken ien- en meartalige bern? Hoe hâldst dêr yn de praktyk rekken mei? Hoe joust op in pedagogysk en didaktysk ferantwurde wize taalrjochte fakûnderwiis oan meartalige bern? Op dizze en oare fragen jouwe ferskate sprekkers in antwurd. Lokaasje: Pullman Cocagne – Eindhoven. Foar mear ynformaasje en opjefte sjochst op www.congresburo.com.