Tialda Hoogeveen, foto: Balanina Photografy

Lêzing Hindrik van der Meer sympoasium

20 april

Hjoed jout de Berneboeke-ambassadeur in lêzing oer it belang fan Hindrik van der Meer foar de berneliteratuer en -muzyk yn Fryslân. De lêzing fynt plak by it Hindrik van der Meer sympoasium yn Tresoar. Hindrik van der Meer is de tachtich foarby en hat in protte bern foarsjoen fan moaie lieten. Wolle jim de BBA ek ris útnûgje? Sjoch foar mear ynformaasje en opjaan op www.berneboekeambassadeur.frl.