LISTEN partnergearkomste yn Fryslân

8 juny 2020 10 juny 2020

De tredde ynternasjonale partnergearkomste fan it Erasmus+ LISTEN project oer taalassertiviteit wurdt organisearre troch de Afûk. De gearkomste sil plak fine yn LOFT yn Boksum.
Op de gearkomste sille de taalassertiviteitstreningen fierder ûntwikkele wurde op basis fan de partnertreningen dy’t earder jûn binne troch Ferran Suay fan de Universiteit fan Valencia.