Foto: Chris van Houts

Nasjonale âlderendei: tiid foar it foarlêslunsjferhaal

4 oktober

Op ‘Nationale Ouderendag’ wurdt fan ‘t jier foar de sânde kear de ‘Voorleeslunch’ organisearre. Bekende en ûnbekende Nederlanners (en Friezen) lêze dan foar oan âlderein yn hiel Nederlân. Mei de ‘Nationale Voorleeslunch’ wol de Leescoalitie sjen litte dat foarlêzen ek foar âlderen in noflike en ferbinende aktiviteit wêze kin. Sûnt in pear jier wurdt it foarlêslunsjferhaal ek oersetten én foarlêzen yn it Frysk. It ferhaal fan dit jier is skreaun troch Maarten Spanjer. Mear ynformaasje folget. Sjoch ek op www.datwiedoesa.nl.