Nasjonale Boekewike

5 maart 13 maart 2021

De Nasjonale Boekewike 2022 hat as tema ‘Earste leafde’ en fynt plak fan sneon 5 oant en mei snein 13 maart. Ilja Leonard Pfeijffer skriuwt it Boekenweekgeschenk en Marieke Lucas Rijneveld nimt it Boekenweekessay foar har rekken. Lykas foargeande jierren ferkskynt yn gearwurking mei Boeken fan Fryslân ek wer in Fryske edysje fan it Boekenweekgeschenk. Jetske Bilker tekenet foar de Fryske oersetting. Yn de Boekewike krigest it Boekenweekgeschenk – yn it Nederlânsk óf it Frysk – fergees by besteging fan € 15,00 of mear. Sjoch foar mear ynformaasje ek cpnb.nl of boekenfanfryslan.frl.