Foto: argyf Afûk, foarlêsmoarn yn de Afûkboekwinkel 8 juny 2019

Nasjonale Foarlêsdagen 2020

22 jannewaris 1 febrewaris 2020

Mei de Nationale Voorleesdagen is der ekstra omtinken foar it foarlêzen oan bern fan 0 o/m 6 jier. Op 22 jannewaris wurde der byg. troch it hiele lân op ferskate plakken lykas bibleteken, basisskoallen, pjutteboartersplakken en bernedeiferbliuwen foarlês’ontbijten’ organisearre. Lokale helden en bekende Nederlanners binne der ek by om it belang fan foarlêzen út te dragen. Mear ynformaasje oer de foarlêsdagen en bygelyks it printeboek fan it jier fynst op www.nationalevoorleesdagen.nl.