Foto: Tresoar, Haye Bijlstra

No yn OBE: Ongehoord! Stean each yn each mei bysûndere ferhalen

1 septimber 2022 15 jannewaris 2023

Ongehoord! fertelt fan 1 septimber 2022 oant 15 jannewaris 2023 it ferhaal fan tweintich bekende en ûnbekende histoaryske persoanen: persoanlike ferhalen, ferhalen dy’t in ynsjoch jouwe yn de maatskippij fan eartiids, ferhalen dêr’tst om laitsje moatst of dy’t dy reitsje. Mar boppe-al: tweintich ongehoorde ferhalen! Mear ynformaasje op tresoar.nl.