Foto: organisaasje Paardendagen

Paardendagen Wouterswoude

27 july

Fan 25 oant en mei 27 july binne de Paardendagen Driezum-Wâlterswâld mei fansels de ‘paardenmarathon’ op freed en in hiel soad oare aktiviteiten. Op sneon 27 july is de ‘boerenmarkt’, in super gesellige dei foar de hiele famylje mei û.o. in grutte merk. Ek de Afûk is dêr mei Boeken fan Fryslân oanwêzich. Wy sjogge jim graach!