Praat mar Frysk kroechkwis yn Tsjerkwert

4 april

De Praat mar Frysk kroechkwis fannejûn yn doarpshûs It Waltahûs GIET NET TROCH! It goede nijs is lykwols dat der in nije datum komt yn oktober. Sjoch it as ekstra tariedingstiid :-). Mear ynfo folget. De Fryske Kroechkwis wurdt mei mooglik makke troch Sonnema Berenburg, Weidenaar Worst, Drukkerij Van der Eems en de Afûk.  Sjoch ek www.praatmarfrysk.nl.