Foto: Istock

Praat mar Frysk Taalpraatsjes op ‘e radio – septimber

5 septimber 26 septimber 2024

Stim ôf op Omrop Fryslân Radio en harkje alle tongersdeis om 15.10 oere nei it Taalpraatsje fan Praat mar Frysk. Yn it programma ‘Goeiemiddei’ hearst dan de leukste nijtsjes en nijsgjirrige tips oer it Frysk. Bygelyks oer de betsjutting of eftergrûn fan in bepaald wurd, oer nije apps, boeken, projekten en aktiviteiten, oer optredens fan bygelyks skriuwers of dichters, oer it brûken fan it Frysk troch bedriuwen en organisaasjes en noch in hiel soad oare ûnderwerpen. Harkje mar! 5 sept: Sito (Praat mar frysk), 12 sept: Mirjam (Fergetten wurd), 19 sept: Tineke (Frysk op ‘e dyk), 26 sept: Dieuwke (heit&mem).