Presintaasje histoarysk jierboek De Vrije Fries 2019

13 desimber

Fan 15.30 oere ôf, earne yn Ljouwert is hjoed de presintaasje fan de 2019-edysje fan it histoarysk jierboek De Vrije Fries. In útjefte fan it Koninklijk Fries Historisch Genootschap en de Fryske Akademy mei wittenskiplike artikels en essayistyske bydragen op it mêd fan de Fryske skiednis, keunst, literatuer en argeology.