Foto: Istock Book shelves in library. Creativity Background Concept

Priisútrikking Piter Jelles Priis voor de Letteren

9 desimber

Dichteres Elske Kampen, it poëzyprojekt Poetic Potatoes en skriuwster Jannie Regnerus meitsje noch kâns op de literêre Piter Jelles Priis voor de Letteren. De literêre priis wurdt ien kear yn de fjouwer jier útrikt oan in persoan of projekt dy’t in bydrage leveret oan de Fryske of Nederlânske taal. De Piter Jelles Priis voor de Letteren wurdt útrikt op 9 desimber yn de Oranjezaal op it Stedshûs. Oanfang 19.00 tot 21.00 uur. Iepenbiere tagong, oanmelding is net nedich.