Foto: Douwe Jense

Schrijvers te gast: Janny van der Molen

15 oktober 2020

Hjoed ûntfangt de SLAH skriuwster Janny van der Molen yn Museum Belvédère (Oranje Nassaulaan 12, Oranjewâld). Yn it kader fan it Domela-jier skreau Van der Molen in twatalich berneboek (10+). It deiboek – ús reade striid (notysjes fan Jehannes de Groot) is in ferhaal oer striid, moed én echte freonskip. De jûn begjint om 20.00 oere. Foar it reservearjen fan kaarten en foar mear ynformaasje sjochtst op de webside fan de SLAH of op www.ngoudenplak.nl.