www.sieperda-symposium.nl

Sieperda Sympoasium

12 oktober

‘De legacy fan kening Redbad’ is in nijsgjirrich deifoljend programma oer de Fryske skiednis en kultuer. Undersikers út Nederlân, Dútslân en Yslân nimme jo mei op in tiidreis nei de 7e en 8e iuw nei Kristus, de perioade dat kening Redbad hast 40 jier lang hearsker wie fan it Magna Frisia. Plak: Historisch Centrum Leeuwarden. Lês hjir mear oer it programma en oanmelden. Yn it kofjeskoft en de middeispauze is der yn de hal in boeketafel fan de Afûk mei nijsgjirrige boeken oer Redbad en de Fryske skiednis, de lêste Fryske literatuer en orizjinele Fryske sûvenirs.