Sigrid Kingma. Foto: Reyer Boxem

Skoalbesite Dichter fan Fryslân

23 jannewaris

De Dichter fan Fryslân bringt dit skoaljier besites oan in flink tal basisskoallen yn Fryslân om te fertellen oer hoe moai ’t poëzij wêze kin. Hjoed is se op besite yn Baard op basisskoalle ‘De Greidefûgel’.