Foto: Jacob van Essen

Skoalbesite Dichter fan Fryslân

26 novimber

De Dichter fan Fryslân bringt dit skoaljier besites oan in flink tal basisskoallen yn Fryslân om te fertellen oer hoe moai ’t poëzij wêze kin. Hjoed is se op besite yn Earnewâld op de ‘Master Frankeskoalle’ en op De Gerdyk op ‘School Loevestijn’!