Foto: Jacob van Essen

Skoalbesite Dichter fan Fryslân

29 novimber 29 novimber 2022

De Dichter fan Fryslân bringt dit skoaljier besites oan in flink tal basisskoallen yn Fryslân om te fertellen oer hoe moai ’t poëzij wêze kin. Hjoed is se op besite yn Blauhûs op basisskoalle Sint Gregorius.