Streekmerk It Flinkeboskje

6 oktober

Dit is de lêste streekmerk fan it seizoen op de Flinkefarm. Moaie produkten, lekker iten, gesellichheid:  de Fryske streekmerk op de Flinkefarm yn Himmelum stiet garant foar alle trije. Fansels is de Afûk dêr dan mei Boeken fan Fryslân oanwêzich mei de allermoaiste Frysk boeken. Entree  € 2,00 (bern oant 12 jier fergees). Oant sjen! Mear oer dizze bysûndere streekmerk fynst op www.itflinkeboskje.nl.