Streekmerk It Flinkeboskje

4 augustus

Simmer yn Fryslân! Hjoed is de simmerstreekmerk op de Flinkefarm. Fynst De Flinkefarm oan it dearinnende dykje mei de namme ‘It Flinkeboskje’ by Himmelum. De Afûk is mei Boeken fan Fryslân in fêste oanbieder op dizze streekmerk. Kom ek ris lâns! Hjoed fan 10.00 oant 17.00 oere. Tagong € 2,00 (bern oant 12 jier fergees). Ynformaasje oer de streekmerk en alle oare aktviteiten op de Flinkefarm fynst op www.itflinkeboskje.nl.