Streekmerk It Flinkeboskje

5 maaie
| 10:00 - 17:00

Fan herte wolkom by de earste streekmerk fan it jier op it hiem fan de Flinkefarm yn Himmelum. Fynst der alle goeds, moais en lekkers út Fryslân op ien plak. Fansels is de Afûk dêr dan mei Boeken fan Fryslân oanwêzich mei de allermoaiste Frysk boeken. Entree  € 2,00 (bern oant 12 jier fergees). Oant sjen! Mear oer dizze bysûndere streekmerk fynst op www.itflinkeboskje.nl.