Eric van ‘t Zelfde © Cor de Cock

Stúdzjemiddei ‘Fierder mei Frysk’

17 oktober

Hjoed is it wer tiid foar Fierder mei Frysk, de jierlikse stúdzjemiddei foar dosinten Frysk út it fuortset ûnderwiis en mbû. Haadsprekker dit jier is Eric van ’t Zelfde, skoaldirekteur, ûnderwiisdokter en tv-presintator (Dream School). Hy wie sprekker fan it jier yn 2021 en yn 2022 en kin ek dy grif ynspirearje! De stúdzjemiddei is in must foar dosinten en studinten Frysk! Foar mear ynformaasje en oanmelden sjochst hjir.