Foto: Keimpe Jansma, www.akkrum.net

Sutelaksje Akkrum

20 septimber

Roeiferiening De Waterheksen sutelt hjoed fan 16.30 oant 19.3o oere mei kroaden fol Fryske boeken. Mei de oankeap fan sa’n moai Frysk boek dochst net allinne dysels in plezier mar sponsorst der ek noch de feriening mei. Mar leafst 25% fan de opbringst giet nei de kas fan de organisearjende klup! Sjoch ek www.boekenfanfryslan.frl.