Sutelaksje, foto: Jacob van Essen, Hoge Noorden.

Sutelaksje Balk

18 septimber

Streekharmonie Concordia komt hjoed yn Balk lâns de doarren mei kroaden fol Fryske boeken. Mei de oankeap fan sa’n moai Frysk boek dochst net allinne dysels in plezier mar sponsorst der ek noch de feriening mei. Mar leafst 25% fan de opbringst giet nei de kas fan de organisearjende klup! Lês der alles oer op sutelaksje.frl. De sutelaksje is ien fan de projekten fan Boeken fan Fryslân.