Sutelaksje Wergea

5 oktober 2020

Filmkafee Bagdad sutelt hjoed tusken 10.30 oant 13.00 oere mei kroaden fol Fryske boeken. Mei de oankeap fan sa’n moai Frysk boek dochst net allinne dysels in plezier mar sponsorst der ek noch de feriening mei. Mar leafst 25% fan de opbringst giet nei de kas fan de organisearjende klup of feriening! Sjoch ek www.boekenfanfryslan.frl.