Sutelaksjes

17 septimber 6 novimber 2021

De kroaden mei Fryske boeken binne wer op ‘e streek! Op 17 septimber yn Kimswert (Keatsferiening De Helfrichs), 20 septimber yn Balk (Streekharmonie Concordia), 7 oktober yn Jorwert (Iisklup), 8 oktober op De Rottefalle (Jeugdclubs PKN-Rottevalle), 16 oktober yn Wergea (Filmkafee Bagdad), 20 oktober yn Easterwierrum (Doarpshûs de Tysker) en 6 novimber yn Penjum (Doarpshûs). Sels ris mei dyn feriening of klup in sutelaksje organisearje? Sjoch op www.sutelaksje.nl foar alle ynformaasje.