Taal fan myn hert ‘verhalenavond’

26 novimber

Hûnderten fertellers fertelle op like folle lokaasjes troch hiel Fryslân harren ferhalen. Yn tsjerken, bibleteken, musea, hûskeamers, kelders, plakken dêr’st gewoanwei net samar komst. ‘Verhalenavond’ is der foar elkenien, want elkenien hat in ferhaal. Bygelyks in ferhaal sa as’t dat bygelyks op in jierdei fertelst, in ferhaal oer in bysûnder barren, oer de omjouwing wêr’st grut wurden bist, oer in geheim dat net ien ken …. It tema is ‘Taal fan myn hert’. Jou dy op om dyn ferhaal te fertellen of kom lâns om te harkjen. Alle ynformaasje fynst op www.verhalenavond.nl.