Taal fan myn hert ‘verhalenavond’

26 novimber

In hiel soad fertellers fertelle harren persoanlike ferhalen nei oanlieding fan it tema ‘taal fan myn hert’. Troch de oanskerpe rigels en advizen om it koroanafirus hinne, wurde der fan ‘t jier allinne ferhalen fertelt op in beheind tal gruttere lokaasjes. ‘Verhalenavond’ is der foar elkenien, want elkenien hat in ferhaal. Bygelyks in ferhaal sa as’t dat bygelyks op in jierdei fertelst, in ferhaal oer in bysûnder barren, oer de omjouwing wêr’st grut wurden bist, oer in geheim dat net ien ken … Mear ynformaasje fynst op www.verhalenavond.nl.