Treningslokaasje LOFT Boksum

Taalpsychology treners-trening

2 july

‘De psychology fan dyn taal’ is in nije trening/workshop fan Praat mar Frysk oer taalgedrach en -gewoantes. Bedoeld foar elk dy’t nijsgjirrich is nei de kant fan taal dêrst net by stil stietst, in ‘oars as oars’ trening dy’t bestiet út in kombinaasje fan teory en praktyk. Om dy trening te fersoargjen is in groep fan earst 7 minsken selektearre dy’t hjoed in trening folgje om dy trening aanst fersoargje te kinnen. In trening foar treners dus. Sjoch op praatmarfrysk.nl foar it lêste nijs oer de ‘De psychology fan dyn taal’.