Tomkes jierdeifeestje by MeM, septimber 2021 漏 Hippe Kiek Fotografie by Sjoeke

Tomke’s Foarl锚sfeest 馃帀

3 septimber

Hjoed wurde de L锚s-mar-foar-wiken 么ftrape mei in grut foarl锚sfeest! By Paviljoen MeM yn B没tenpost binne dy dei allegear leuke aktiviteiten om Tomke 茅n (foar)l锚zen hinne: foarl锚zen, sels l锚ze, mei-inoar in eigen ferhaal meitsje, muzyk, sjonge, d没nsje en folle net gen么ch. Ek de Tomke-skriuwsters binne fan de partij 茅n Tomke-tekener Luuk komt wer mei syn oargel! Bisto der ek (wer) by? Regelje dyn tagongkaartsjes dan gau fia de website fan Paviljoen MeM!