Foto: Afûk

Trekkermoarn

2 july

Okkerdeis ferskynde by de Afûk ‘It aldermoaiste Trekkerboek‘, in superleuk stevich kartonboek foar bern fan 0 oant 4 jier mei flapkes en lûden. Rûnom dit boek organisearje wy dizze sneon in ‘trekkermoarn’. Hâld de socials fan de Afûk én heit&mem yn ‘e gaten want ynkoarten kinst dyn bern – en dysels fansels – opjaan foar dizze moarn.