Utrikking D.A. Tammingapriis

21 juny

Skriuwster Baukje Zijlstra kriget hjoed by Tresoar yn Ljouwert de D.A. Tammingapriis útrikt. Sy kriget de priis foar har debútroman De Koma-Korrektor. Lês ek it nijsberjocht.