Foto: www.sirkwy.nl

Utrikking Gysbert Jacpicx priis

16 novimber

Fan ’t jier sil de priis útrikt wurde foar de kategory proaza. De Gysbert Japicxpriis wurdt hjoed yn Boalsert útrikt oan ien fan de fiif nominearren: De trekker fan Troje fan Hein Jaap Hilarides, De Achttjin fan Aggie van der Meer, Wurk fan Elske Schotanus, Renger fan Nyk de Vries en Famke famke fan Ales S. Zandbergen. Sjoch ek by nijs.