Foto: www.sirkwy.nl

Utrikking Gysbert Jacpicx priis

16 novimber 2020

Fan ’t jier sil de priis útrikt wurde foar de kategory proaza. De Gysbert Japicxpriis wurdt hjoed yn Boalsert útrikt oan Aggie van der Meer. Dy kriget de priis foar har hiele oeuvre. De oare nominearren wienen: De trekker fan Troje fan Hein Jaap Hilarides, Wurk fan Elske Schotanus, Renger fan Nyk de Vries en Famke famke fan Ales S. Zandbergen. Sjoch ek by nijs.