Uniastate Bears 2018, foto: Marcel van Kammen

‘Verhalenavond’ 2020

6 novimber

Yfm de jildende koroanamaatregels is de ‘Verhalenavond’ útsteld, sjoch hjir foar mear ynfo – Op ‘Verhalenavond’ moetet de hiele provinsje Fryslân inoar om te harkjen nei ferhalen. By de minsken thús, yn kafees, by musea, yn sikehuzen en op noch in hiel soad oare, nijsgjirrige en soms ek ûnferwachte plakken. It tema is dit jier ‘It Firus’. Opjaan as ferteller kin noch oant 23 oktober. De jierlikse ferhalejûn yn novimber is in ferfolch op de suksesfolle 2018verhalen wêr’t it Kulturele Haadstêdjier 2018 mei begûn. Sjoch foar alle ynformaasje en lokaasjes op www.verhalenavond.nl.