©Foto: Hoge Noorden/Jaap Schaaf

Workshop Psychology fan dyn Taal foar dosinten NHL Stenden

3 novimber

In groep dosinten fan NHL Stenden folget fannemiddei de workshop Psychology fan dyn Taal, in trening oer ‘taalgedrach en -gewoantes’ yn  teory én praktyk. De teory giet oer de psychology achter taal, oer taalgedrach en switche as gewoante. Sa krijst mear ynsjoch yn dyn eigen taalgedrach en dyn eigen gewoantes. Gewoantes kinst feroarje, ast dat wolst. Dêr geane we mei oan de slach (praktyk). Fansels is der romte foar dyn spesifike sitewaasje en dyn ferhaal. Ek wat foar jim team? Nim dan kontakt mei ús op fia praatmarfrysk@gmail.com. Mear ynformaasje fynst hjir.