©Foto: Hoge Noorden/Jaap Schaaf

Workshop Psychology fan dyn Taal yn de byb fan St. Anne

17 novimber

Hjoed wurdt om 19.30 oere de workshop Psychology fan dyn Taal yn de byb fan St. Anne jûn. It is in trening oer ‘taalgedrach en -gewoantes’ yn  teory én praktyk. De teory giet oer de psychology achter taal, oer taalgedrach en switche as gewoante. Sa krijst mear ynsjoch yn dyn eigen taalgedrach en dyn eigen gewoantes. Gewoantes kinst feroarje, ast dat wolst. Dêr geane we mei oan de slach (praktyk). Fansels is der romte foar dyn spesifike sitewaasje en dyn ferhaal. De workshop is tagonklik foar elkenien, mar it is wol ferplichte om dy fan tefoaren op te jaan. Dat kin fia opjaan@afuk.frl mei dêrby dyn namme, mailadres en dat it om de workshop fan 17 novimber giet. Ek wat foar jim team? Mear ynformaasje fynst hjir of mail ús fia praatmarfrysk@gmail.com.