Omke Ule past op, Paul van Dijk

Wurk fan Fryske berneboeke-yllustratoaren te sjen by Afslag BLV

5 novimber 23 jannewaris 2021

Eskposysje by Afslag BLV (foarhinne Heerenveense School, Minckelersstraat 11) mei wurk fan 6 yllustratoaren fan Fryske berneboeken. Omdat by nije útjeften fan printe- en berneboeken de skriuwers meast omtinken krije en de yllustratoaren soms wat ûndersnije, is der no foar keazen it wurk fan de yllustratoaren te beljochtsjen. Te sjen binne printen út ferskillende printeboeken én frij wurk fan Paul van Dijk, Mirjam van Houten, Nina Peckelsen, Edith Stultiens, Douwe Dijkstra en Berber van den Brink. Mear ynformaasje fia AFSLAG BLV | Museum Belvédère.