Screenshot vlog ‘De Fûgelhelling’

‘Wy binne MBU’ ynspiraasjedei

5 oktober

In ynspirearjende middei oer Frysk en meartaligens yn it mbû foar dosinten, ûnderwiismakkers en elkenien dy’t dêrby belutsen is. In programma mei ferskillende presintaasjes en diskusjes en û.o. de lansearring fan de fideoreeks ‘Ik bin mbû’: wat is de passy fan ús studinten en hoe komme sy ta de meast kreative en weardefolle ideeën foar de eigen beropssektor? Fan 14.30-18.00 oere yn Neushoorn yn Ljouwert. Oanmelde fia dit formulier.