Yntroduksjeles Skriuwersfakskoalle

10 july

Dyn literêre talint ûntwikkelje? Dan bist wolkom by de Skriuwersfakskoalle, in gearwurking fan Ljouwert UNESCO City of Literature, Tresoar en de Schrijversvakschool. Op woansdei 25 septimber set it lesblok Skriuwtechniken A wer útein. Op woansdei 10 july fan 14:00 oant 16:30 en op woansdei 11 septimber fan 19:00 oant 21:30 oere binne der fergees tagonklike yntroduksjelessen Skriuwtechniken A by Tresoar yn Ljouwert. Oanmelde foar de yntroduksjeles kin troch in e-mail te stjoeren nei kantoor@svsgroningen.nl. Set dyn namme en foar hokker yntroduksjeles ast dy oanmelde wolst (10 july of 11 septimber) yn de e-mail. Wolst earst mear ynformaasje? Sjoch op: leeuwardencityofliterature.nl.