Fryslân hat in Berneboeke-ambassadeur krigen! Skriuwster Lida Dykstra sil as earste dy taak ferfolje, mei yngong fan 1 jannewaris 2020. En it moaiste is dat sy ek by jim op skoalle delkomme kin! Sa’n besite is hielendal fergees. Meld dy hjir oan!

LET OP: de aginda fan de Berneboeke-ambassadeur sit foar de earste moannen al fol. Graach jim foarkarsdata oanjaan fan 1 april ôf.