Foto: Afûk Praat mar Frysk

Blije bijen yn Blije!

Boeken fan Fryslan Frije tiid Oer it Frysk
24 maart 2021
Om’t it offisjeel maitiid is en om’t wy fan Praat mar Frysk it tiid fûnen om wat leuks te dwaan, hawwe wy alle ynwenners fan Blije ferrast mei in hânskreaune kaart mei in gedicht fan Nyk de Vries (Dichter fan Fryslân) en blommesied fan Cruydt-Hoeck! Mear as 400 adressen hawwe in kaart fan ús krigen en wy hoopje fansels dat se yn Blije it blommesied gau siedzje sille sadat der fan ’t simmer allegear blije bijen troch Blije fleane!

Bioferskaat en taalferskaat
De Afûk sluet ein 2019 in saneamd ‘bijepact’ mei Silence of the Bees. Dat hâldt yn dat der in krúsbestowing fêstlein is tusken bioferskaat en de Fryske taal. Mei noch 16 oare organisaasjes freget de Afûk omtinken om oplossingen te betinken foar de grutte stjerte ûnder bijen. De Afûk hat al yn ferskillende projekten en op ferskate wizen de ferbining socht en sjen litten tusken bioferskaat en taalferskaat. Dizze aksje fan Praat mar Frysk past der ek perfekt by.

Mear ynformaasje op www.silenceofthebees.eu.