Lida Dykstra wurdt Berneboekeambassadeur fan Fryslân

Skriuwer Lida Dykstra wurdt as Berneboekeambassadeur (BBA) oansteld, sa is hjoed op it WOW Meartalich kongres fan Cedin bekendmakke. Fan jannewaris 2020 ôf sil Dykstra twa jier lang promoasje fan Fryske berneboeken en de Fryske taal in gesicht jaan.

Berneboekeambassadeur

BoekSimmer Boekfeest

Stifting Boeken fan Fryslân (BFF) organisearret op freed 21 juny om 20.00 oere in feest foar skriuwers, útjouwers en lêzers yn kafee Marktzicht yn Drachten. It tema fan it feest is ‘Sinnekear’.

BoekSimmerBoekfeest

Ferhalewedstriid

Stifting Boeken fan Fryslân (BFF) skriuwt in ferhalewedstriid út foar lêzers yn it ramt fan it BoekSimmerBoekfeest dat op 21 juny yn Drachten holden wurdt. Elkenien wurdt fan herte útnûge in koart ferhaal, fan 500-600 wurden te skriuwen yn it Frysk of ien fan de Fryske streektalen. It tema foar it feest en dus ek […]

Ferhalewedstriid

Boeken fan Fryslân presintearret: Literêre jûn

Sneon 30 maart o.s. mei Jan Siebelink (auteur Boekewikegeskink), Jetske Bilker (oersetter Boekewikegeskink), Tsead Bruinja (Dichter des Vaderlands) en Eeltsje Hettinga (Dichter fan Fryslân).  Oanfang: 20.00 oere. Lokaasje: Dansschool Saco Velt, Ljouwert. Tagongskaarten à € 7,50 binne no te keap by Boekhandel Van der Velde Ljouwert, de Afûkwinkel of online fia de Afûkwebsjop.

Literêre jûn

Folle seal by presintaasje kadoboek ‘Rosmos’ op Frysk Boekebal yn Neushoorn

Mei it Frysk Boekebal yn Neushoorn, en de presintaasje fan it kadoboek Rosmos dêre troch Willem Schoorstra en de oanbieding fan it earste eksimplaar oan deputearre Poepjes, is de Moanne fan it Fryske Boek fan start gien. Sa’n 250 gasten wienen oanwêzich yn de Ljouwerter poptimpel, dêr’t ek tattoo-artyst Rinto Bekkema en de band Junkyard […]

Presintaasje Rosmos

Boeken fan Fryslân presintearret: Rosmos & the Blues

Yn de Moanne fan it Fryske Boek giet skriuwer Willem Schoorstra tegearre mei muzikant Jack Bottleneck op toernee troch Fryslân. Op ferskillende lokaasjes troch de hiele provinsje bringe sy in programma oer de ‘blues’ yn ’e breedste sin fan it wurd.

Rosmos & the blues
Fotografie Erwin Jonkman

Wolkom op it Frysk Boekebal

Yn ‘e styl fan it kadoboek Rosmos, set de Moanne fan it Fryske Boek fan ’t jier útein mei in spetterjend boekebal mei spikerhurde rock-’n-roll! Sneon 2 maart fan 20.00 oere ôf yn Neushoorn yn Ljouwert. Allegear wolkom, tagong fergees!

Frysk Boekebal

Kadoboek Willem Schoorstra

Hedzer, telch út it romrofte Mebiuslaach, ûntflechtet it miljeu dêr’t er yn grut wurden is. Gjin wiithannel, kontrabande of yllegale saakjes mear foar him.

Moanne fan it Fryske boek

Boekewikegeskink mei CPNB 23 o/m 31 maart

Yn it kader fan de Nationale Boekenweek is yn 2018 it boekewikegeskink fan Jan Siebelink oerset nei it Frysk troch Jetske Bilker. Yn de boekewike kinne klanten kieze tusken de Frysktalige of de Nederlânsktalige edysje as geskink, by oankeap fan boeken foar minimaal € 12,50.

Boekenweek.nl

Dichter fan Fryslân

De Dichter fan Fryslân skriuwt seis oant tsien gedichten yn it jier en wit it grutte publyk te finen en te binen mei syn of har poëzij. By grutte foarkar yn it Frysk of yn in Fryske streektaal. Eeltsje Hettinga is de Dichter van Fryslân in 2018 en 2019.

Dichterfanfryslan.nl

Organisearje ris in sutelaksje!

De sutelaksje, in moaie finansjele ynstruier. Mear as 50 doarpen yn Fryslân dogge al mei! Nije shirts foar it jeugdteam, dat moaie ynstrumint foar it korps, dat moaiere dekôr foar de toanielútfiering? De measte klups en ferienings kinne wol wat ekstra jild brûke. De sutelaksje biedt jim de kâns om mei in lytse ynspanning (2, 3 oerkes sutelje) de klupkas te spekken.

Sutelaksje

Ferkeap oan skoallen

De siswize ‘keapje troch te sjen’ giet ek op foar skoallen. Der wurde rûnom yn Fryslân boekekisten nei de skoallen brocht. Dy krije fjirtjin dagen de gelegenheid om in kar út it oanbod te meitsjen. De boeken dy’t oerbliuwe, wurde wer ophelle.

Skoalkisten

Alternative ferkeappunten

Alle jierren wurde der alternative ferkeappunten fan Fryske boeken organisearre. De diskes wurde bemanne troch frijwilligers dy’t in profyzje fan 25% fan de omset krije.

Diskes