Podcast Boekekast kriget in ferfolch mei nije eksklusive ferhalen

De moaiste Fryske ferhalen yn de donkerste dagen fan it jier, de podcast Boekekast fan Boeken fan Fryslân en Omrop Fryslân kriget in ferfolch. Fryske skriuwers skreaunen spesjaal foar dit twadde seizoen in ferhaal. Diskear binne it dus gjin passaazjes út besteande boeken, mar spesjaal skreaune ferhalen. De earste podcast mei in ferhaal fan Hilda Talsma stiet […]

Boekekast

Poëzijfilm ‘Begjin’ fan de Dichter fan Fryslân yn premjêre op Omrop Fryslân TV

Snein 8 novimber giet de earste fan in seary koarte poëzijfilms fan Nyk de Vries as Dichter fan Fryslân yn premjêre. De útstjoering is om 17:50 oere, foar Fryslân Dok. Yn it projekt mei filmmakker Herman Zeilstra sille sân gedichten fan de Dichter fan Fryslân ferfilme wurde. De earste poëzijfilm is basearre op it gedicht […]

Poëzij ferfilme

Josse de Haan (1941-2020)

Op snein 1 novimber is skriuwer Josse de Haan yn Bayonne (Frankryk) ferstoarn. Hy groeide op yn Peins, in doarp noardeast fan Frjentsjer. De Haan folge de ûnderwizersoplieding oan de Rykskweekskoalle te Ljouwert. Hy publisearre fan 1962 ôf yn Quatrebras en letter yn Trotwaer en Hjir. Hy joech mei Meindert Bylsma, Reinder Rienk van der […]

Josse de Haan (1941-2020)

Mindert Wijnstra (1945-2020)

Nei in lang siikbêd is skriuwer en ferhaleferteller Mindert Wijnstra op 74 jierige leeftyd ferstoarn. Noch mar koart lyn joech hy sels yn petearen mei de Ljouwerter Krante en Omrop Fryslân al oan dat er fielde dat syn krachten oan it ôfnimmen wienen. By Mindert tinke wy by de útjouwerij fan de Afûk yn it […]

Mindert Wijnstra (1945-2020)

Witsto wêrom’t literatuer en poëzy sa moai wêze kinne?

Dichter fan Fryslân, Nyk de Vries, jout it antwurd op dy fraach yn in literêr lesprogramma dat hy spesjaal foar middelbere skoallen yn Fryslân makke hat. Hy makket dêrby tankber gebrûk fan syn eigen erfarings op de middelbere skoalle. De lesprogramma’s binne geskikt foar gruttere en lytsere groepen en bestean út in optreden en les […]

Dichter fan Fryslân op skoalle

Skriuwer Anne Feddema yn Kulturele Haadstêd Galway: ‘Bealgje as in idioat’

Dûnsje, springe, sjonge en skriuwe, fan moarns betiid oant jûns let. Skriuwer, muzikant en skilder Anne Feddema fan Ljouwert moat oan ’e bak yn Ierlân, dêr’t hy mei oare keunstners wurket oan in multydissiplinêre foarstelling. ‘Ik haw oan ’e ein fan ’e dei de ein yn ’e bek.’ Dochs soe Feddema dit foar gjin goud […]

Anne Feddema yn Galway

Gjin sutelaksjes yn 2020

Der sil dit jier net sutele wurde mei Fryske boeken. De belutsen partijen binne ta dat beslút kaam yn ferbân mei it noch hieltyd oanwêzige koroanafirus. Neffens koördinator Ferdinand de Jong is by it suteljen de oardel meter regel net nei te kommen. Boppedat steane der ferskate sutelaksjes yn in perioade fan in pear wiken […]

Gjin sutelaksjes yn 2020

Utslach ferhalewedstriid foar de Lange koartproazajûn

Begjin dit jier hat Frysk literêr tydskrift Ensafh in oprop dien ta it ynstjoeren fan tige koarte ferhalen fan op syn heechst 250 wurden. Dat hat de redaksje fan it tydskrift dien, mei’t hja fûn dat der yn ’e Fryske literatuer mear omtinken foar proaza komme kin. Dat hat fertuten dien, want mei 39 ynstjoerde […]

Lange koartproazajûn

Berneboeke-ambassadeur Lida Dykstra giet op toernee troch Opsterlân

De wurkgroep ‘schrijver in school’ fan de gemeente Opsterlân hat mei Berneboeke-ambassadeur fan Fryslân Lida Dykstra ôfpraat dat sy yn de moannen septimber en oktober op alle 22 basisskoallen yn de gemeente op besite gean sil. Moandei 7 septimber set se útein mei har toernee by OBS De Treffer op De Gordyk.

BBA op toernee

Wurk Eeltsje Hettinga publisearre yn ‘Sinn und Form’

Yn it simmernûmer fan it literêre tydskift Sinn und Form binne fjouwer gedichten fan Eeltsje Hettinga yn Dútske oersetting publisearre. It is foar it earst dat dat kwaliteitstydskrift wurk út Fryslân opnimt.

Eeltsje Hettinga yn 'Sinn und Form'

In Frysk boek by de boadskippen

Boeken keapest al lang net mear allinne yn in boekwinkel. In soad supermerken bygelyks, hawwe – neist strips en tydskriften – ek in beheind oanbod oan boeken. Njonken it Nederlânsktalige oanbod stelt Boeken fan Fryslân supermerken, mar ek oare winkels, yn de gelegenheid om Fryske (berne)boeken oan it assortimint ta te foegjen.

Boekeferkeap op oare plakken

Hilda Talsma skriuwt Frysk kadoboek 2021

Skriuwster Hilda Talsma (1971) út Warten sil it Fryske kadoboek 2021 skriuwe. Yn 2011 ferskynde har earste roman ‘De Twadde Hûd’. Meast resint ferskynde har njoggende roman ‘De Onnie’s en ‘It hynstebal’ (2019). Yn 2017 skreau se it jeugdboek ‘Slangen ûnder it bêd’ en it lêste diel fan de Wyn-trilogy ‘Wyn fan de winners’. Neist skriuwster is Hilda Talsma ek columnist […]

Kadoboek 2021

Literêre programma’s yn maart

Alle literêre programma’s binne foarearst ANNULEARRE. Nije data wurde letter fia dizze webside en social media kanalen bekend makke. Oer de maatregels dy’t de Afûk fierder nimt yn ferbân mei de korona-krisis kinst hjir mear lêze.

Literêre programma's yn maart
€ 10,00

Literêre jûn mei Annejet van der Zijl

Bestsellerauteur en skriuwer fan it nasjonale Boekewikegeskink Annejet van der Zijl is dit jier de spesjale gast op de literêre jûn yn Ljouwert op sneon 7 maart. Oanlieding foar har komst is de start fan de Boekewike én it ferskinen fan de Fryske oersetting fan ‘har’ Boekewikegeskink Leon & Juliette. Njonken Van der Zijl is […]

Literêre jûn 7 maart 2020

Wolkom by it BoekWinter Boekfeest!

Yn neifolging fan it BoekSimmerBoekfeest organisearret Boeken fan Fryslân no it BoekWinterBoekfeest. In feest foar skriuwers, lêzers en elk dy’t ynteressearre is yn moaie ferhalen. Foar dizze earste edysje fan it BoekWinterBoekfeest is in Ferhalewedstriid útskreaun. De winner fan de wedstriid wurdt op it feest sels bekend makke en mei syn of har ferhaal foardrage oan […]

BoekWinterBoekfeest

Nyk de Vries is de nije Dichter fan Fryslân

Nyk de Vries is op freed 22 novimber 2019 by it Explore the North-festival yn Ljouwert troch deputearre Poepjes beneamd ta nije Dichter fan Fryslân. De beneaming is foar twa jier. Nyk de Vries folget Eeltsje Hettinga op dy’t hjoed ôfskied naam fan syn funksje as earste Dichter fan Fryslân.

Dichter fan Fryslân

Frysk boek by de boadskippen

Lekker, in Frysk boek! Boeken fan Fryslân yntrodusearret Fryske boekeferkeap yn de supermerk. De Superrr yn Aldeboarn besiket it út. It is de bedoeling dat yn de rin fan 2020 mear supermerken Fryske boeken oan it assortimint tafoegje. Foar mear ynformaasje nimst kontakt op mei Ida Heddema, i.heddema@afuk.nl.

Fryske ferhalen yn de nije podcastrige ‘Boekekast’ 

Boeken fan Fryslân en Omrop Fryslân lansearje de nije podcastrige ‘Boekekast’. Spesjaal foar leafhawwers fan Fryske ferhalen. Alle wiken komt op snein in nij literêr ferhaal online. In boek lêze dochst meastentiids thús yn ‘e loaie stoel, mar mei in podcast hast Fryske ferhalen altyd en oeral by dy.

Boekekast

Gysbert Japicxpriis 2019 foar Aggie van der Meer

De Gysbert Japicxpriis wurdt fan ‘t jier takend oan skriuwster Aggie van der Meer út Boalsert. Aggie van der Meer ûntfangt de priis foar har hiele oeuvre. De advyskommisje prizet de skriuwster om har echte, minsklike ferhalen. Op sneon 16 novimber wurdt de priis útrikt yn de Martinitsjerke in Boalsert.

Gysbert Japicxpriis 2019 foar Aggie van der Meer

Boekewike- geskink 2020 krijt Fryske oersetting

Troch in gearwurking tusken de CPNB en Boeken fan Fryslân ferskynt it Boekewikegeskink fan bestsellerauteur Annejet van der Zijl yn de Boekewike ek yn it Frysk. Yn 2018 barde dat foar it earst yn it kader fan LF2018. Baukje Zijlstra sil it Boekewikegeskink oersette. De 85ste edysje fan de Boekewike fynt plak fan sneon 7 […]

Boekewikegeskink 2020 krijt Fryske oersetting

Willem Schoorstra en Jack Bottleneck: noch ien kear Rosmos & The Blues

Nei de suksesfolle toernee yn de Moanne fan it Fryske Boek trede skriuwer Willem Schoorstra en muzikant Jack Bottleneck noch ien kear tegearre op mei harren programma Rosmos & The Blues’. Op freed 6 septimber om 20.30 oere yn Café Marktzicht yn Drachten: smoute ferhalen, brike ynfallen en te gekke muzyk! Tagong fergees.

Rosmos & The Blues (reprise)

Lida Dykstra is de Berneboekeambassadeur fan Fryslân

Skriuwer Lida Dykstra is as Berneboekeambassadeur (BBA) oansteld, sa is hjoed op it WOW Meartalich kongres fan Cedin bekendmakke. Fan jannewaris 2020 ôf sil Dykstra twa jier lang promoasje fan Fryske berneboeken en de Fryske taal in gesicht jaan.

Berneboekeambassadeur

BoekSimmer Boekfeest

Stifting Boeken fan Fryslân (BFF) organisearret op freed 21 juny om 20.00 oere in feest foar skriuwers, útjouwers en lêzers yn kafee Marktzicht yn Drachten. It tema fan it feest is ‘Sinnekear’.

BoekSimmerBoekfeest

Ferhalewedstriid

Stifting Boeken fan Fryslân (BFF) skriuwt in ferhalewedstriid út foar lêzers yn it ramt fan it BoekSimmerBoekfeest dat op 21 juny yn Drachten holden wurdt. Elkenien wurdt fan herte útnûge in koart ferhaal, fan 500-600 wurden te skriuwen yn it Frysk of ien fan de Fryske streektalen. It tema foar it feest en dus ek […]

Ferhalewedstriid

Boeken fan Fryslân presintearret: Literêre jûn

Sneon 30 maart o.s. mei Jan Siebelink (auteur Boekewikegeskink), Jetske Bilker (oersetter Boekewikegeskink), Tsead Bruinja (Dichter des Vaderlands) en Eeltsje Hettinga (Dichter fan Fryslân).  Oanfang: 20.00 oere. Lokaasje: Dansschool Saco Velt, Ljouwert. Tagongskaarten à € 7,50 binne no te keap by Boekhandel Van der Velde Ljouwert, de Afûkwinkel of online fia de Afûkwebsjop.

Literêre jûn

Folle seal by presintaasje kadoboek ‘Rosmos’ op Frysk Boekebal yn Neushoorn

Mei it Frysk Boekebal yn Neushoorn, en de presintaasje fan it kadoboek Rosmos dêre troch Willem Schoorstra en de oanbieding fan it earste eksimplaar oan deputearre Poepjes, is de Moanne fan it Fryske Boek fan start gien. Sa’n 250 gasten wienen oanwêzich yn de Ljouwerter poptimpel, dêr’t ek tattoo-artyst Rinto Bekkema en de band Junkyard […]

Presintaasje Rosmos

Boeken fan Fryslân presintearret: Rosmos & the Blues

Yn de Moanne fan it Fryske Boek giet skriuwer Willem Schoorstra tegearre mei muzikant Jack Bottleneck op toernee troch Fryslân. Op ferskillende lokaasjes troch de hiele provinsje bringe sy in programma oer de ‘blues’ yn ’e breedste sin fan it wurd.

Rosmos & the blues
Fotografie Erwin Jonkman

Wolkom op it Frysk Boekebal

Yn ‘e styl fan it kadoboek Rosmos, set de Moanne fan it Fryske Boek fan ’t jier útein mei in spetterjend boekebal mei spikerhurde rock-’n-roll! Sneon 2 maart fan 20.00 oere ôf yn Neushoorn yn Ljouwert. Allegear wolkom, tagong fergees!

Frysk Boekebal

Kadoboek Willem Schoorstra

Hedzer, telch út it romrofte Mebiuslaach, ûntflechtet it miljeu dêr’t er yn grut wurden is. Gjin wiithannel, kontrabande of yllegale saakjes mear foar him.

Moanne fan it Fryske boek

Boekewikegeskink mei CPNB 23 o/m 31 maart

Yn it kader fan de Nationale Boekenweek is yn 2018 it boekewikegeskink fan Jan Siebelink oerset nei it Frysk troch Jetske Bilker. Yn de boekewike kinne klanten kieze tusken de Frysktalige of de Nederlânsktalige edysje as geskink, by oankeap fan boeken foar minimaal € 12,50.

Boekenweek.nl

Dichter fan Fryslân

De Dichter fan Fryslân skriuwt seis oant tsien gedichten yn it jier en wit it grutte publyk te finen en te binen mei syn of har poëzij. By grutte foarkar yn it Frysk of yn in Fryske streektaal. Nyk de Vries is de Dichter van Fryslân in 2020 en 2021.

Dichterfanfryslan.nl

Organisearje ris in sutelaksje!

De sutelaksje, in moaie finansjele ynstruier. Mear as 50 doarpen yn Fryslân dogge al mei! Nije shirts foar it jeugdteam, dat moaie ynstrumint foar it korps, dat moaiere dekôr foar de toanielútfiering? De measte klups en ferienings kinne wol wat ekstra jild brûke. De sutelaksje biedt jim de kâns om mei in lytse ynspanning (2, 3 oerkes sutelje) de klupkas te spekken.

Sutelaksje

Ferkeap oan skoallen

De siswize ‘keapje troch te sjen’ giet ek op foar skoallen. Der wurde rûnom yn Fryslân boekekisten nei de skoallen brocht. Dy krije fjirtjin dagen de gelegenheid om in kar út it oanbod te meitsjen. De boeken dy’t oerbliuwe, wurde wer ophelle.

Skoalkisten

Alternative ferkeappunten

Alle jierren wurde der alternative ferkeappunten fan Fryske boeken organisearre, de saneamde diskes. Dy diskes wurde bemanne troch frijwilligers dy’t in profyzje fan 25% fan de omset krije.

Diskes

Mear projekten en aksjes

Hjirboppe fynst it meast aktuele nijs en algemiene ynformaasje oer trochrinnende projekten. Folgje de link ‘mear projekten en aksjes’ foar in totaaloersjoch fan nijs en projekten fan Boeken fan Fryslân.

Mear projekten en aksjes